Regulamin ustanawia się na podstawie ustawy z dnia 18.04.1985r.
o rybactwie śródlądowym /tekst jednolity Dz. U. Nr 66 z 1999r. poz. 750/ oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17.05.1999r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistyczne-go nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży /Dz. U. Nr 49, poz. 489/.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
Publikujący: PZW 19 lutego 2006 20:11
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje
§ 1.
1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.
2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (1).
(1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc:
1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 505),
2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231) - które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).
ZAŁĄCZNIK
WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY
Kwalifikacja prawna
art. 27 ust. 1 pkt 1 u.r.ś.    Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów-200 zł
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:            
art. 27 ust. 1 pkt 2 u.r.ś.1) o wymiarach ochronnych 100 zł
2) w okresie ochronnym 200 zł
3) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę 100 zł
4) łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką 200 zł
5) wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa 200 zł
6) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą 100zł    
7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem 200 zł
8) łososiowatych kuszą 300 zł
9) kuszą na szlaku żeglownym 300zł
10) kuszą od dnia 15 października do dnia 15 maja 300zł
11) kuszą przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie 300zł
12) kuszą w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych 300 zł
art. 27 ust. 1 pkt 3 u.r.ś.
Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego   300 zł
Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb    200 zł
Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób  umożliwiający ustalenie ich właściciela 200zł
Użyte w tabeli skróty oznaczają:
u.r.ś. - ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Komendant Wojewódzki PSR 012 392 13 20
Strażnica w Krakowie 012 392 13 18, 012 392 13 19 fax kom. 691 349 951
***
Uprawnienia strażnika SSR.

1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu.
2. Kontrola ilości, masy i gatunków odłowionych ryb oraz przedmiotów służących do ich
połowu i przetrzymywania.
3. Zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku
niemożności ustalenia ich posiadacza.
4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby
należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik S.S.R. podczas i w związku z wykonywaniem wskazanych wyżej czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle kodeksu karnego z 06.06.1997 r. oznacza:
- Naruszenie nietykalności cielesnej strażnika S.S.R. jest przestępstwem z art. 222 § 1 kodeksu       karnego zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.
- Dopuszczenie się czynnej napaści na strażnika S.S.R z użyciem broni palnej noża lub innego    niebezpiecznego narzędzia, albo środka obezwładniającego jest przestępstwem z art. 223 kodeksu    karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu.
- Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia strażnika S.S.R. do przedsięwzięcia    lub zaniechania czynności jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożonym karą    pozbawienia wolności do lat trzech, a jeżeli następstwem takiego zachowania było naruszenie ciała    lub rozstroju zdrowia, trwającego dłużej niż siedem dni albo ciężki uszczerbek na zdrowiu jest    przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech    miesięcy do lat pięciu
- Znieważenie strażnika S.S.R. lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z  pe-   łnieniem obowiązków służbowych jest przestępstwem z art. 226 § 1 kodeksu karnego zagrożony    grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Dodatkowo przypominam, że Strażnik obecnie musi bezwzględnie skierować wniosek o ukaranie mandatem do Państwowej Straży Rybackiej.
Wyjaśnienia dotyczące Społecznej Straży Rybackiej
Co wolno Społecznej Straży Rybackiej nad naszymi wodami, jak powinien się zachowywać Strażnik i czy jest jego obowiązkiem legitymowanie się wędkarzom?
1. Strażnik podczas dokonywania kontroli obowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego     zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej. Strażnik jest zobowiązany     poinformować osobę kontrolowana, że jest strażnikiem, na żądanie okazać legitymację strażnika     SSR.
2. Podczas i w związku z wykonywanymi czynnościami strażnik Społecznej Straży Rybackiej:
a) jest obowiązany nosić w widocznym miejscu oznakę Społecznej Straży Rybackiej,
b) korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Strażnik podczas dokonywania kontroli jest zobowiązany być trzeźwy - (gdy wędkarz wyczuje od  strażnika woń alkoholu, to ma prawo odmówić okazania karty wędkarskiej i powinien powiadomić Policję o takim fakcie)
Pytania zadawane przez wędkarzy:
1. Czy strażnik ma prawo wyjąć siatkę z wody?
a) Strażnik nie ma prawa samemu wyjąć waszej siatki z wody.
b) Wędkarz siatkę z wody musi wyjąc sam. W przypadku, gdy poprosi strażnik o okazanie
złowionych ryb, wtedy obowiązkiem wędkarza jest wyjęcie siatki w celu okazania.
Strażnik ma prawo dopiero wtedy wyjąć rybę, aby sprawdzić jej wymiar oraz gatunek.
2. Czy strażnik może poprosić o wyjęcie wędek z wody, aby zobaczyć, na co łapiemy?
a) Tak oczywiście strażnik ma takie prawo, aby sprawdzić, na jaką łapiemy przynętę, czy
na haku nie jest zawieszona np. nie wymiarowa ryba albo czy na wodzie górskiej nie
łapiemy na robaka.
b) Wędkarz jest zobowiązany tak wyjąć przynętę, aby nie została specjalnie zerwana, bo w
takim przypadku strażnik ma prawo podejrzewać, że zostało to zrobione specjalnie
i musi skierować wniosek o ukaranie wędkarza do PSR i sądu koleżeńskiego.